Uudised

 • EMN inform: Ümberasustatud inimeste olukorra parandamine Euroopa Liidust väljaspool asuvates vastuvõtu- ja transiitriikides

  Ümberasustatud inimene on kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes on oma päritolu- või elukohariigist sunniviisiliselt ümber asustatud, sageli relvakonflikti või loodusõnnetuse tagajärjel. 2021. aasta lõpuks oli üle maailma sunniviisiliselt ümberasustatud enam kui 89 miljonit inimest. Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas on see arv ületanud 100 miljoni piiri. Euroopa Liidu üheks välismõõtmeliseks eesmärgiks on nii ebaseadusliku […]

 • EMN inform: Majutusvõimaluste paindlikkus rahvusvahelise kaitse kontekstis

  Inform annab ülevaate, kuidas korraldavad nii liikmes- kui vaatlejariigid muutlike rändevoogude ja ettearvamatuse tingimustes rahvusvahelise kaitse taotlejate majutust, planeerivad majutusvõimekust ning milliste meetmetega tagatakse selle paindlikkus. Täpsemalt saab erinevate prognoosimudelite, meetmete ja väljakutsete kohta lugeda SIIT.

 • EMN uuring: Rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule (Eesti raport)

  Valminud on uuring, mis annab ülevaate rahvusvahelise kaitse ja ajutise kaitse taotlejate integreerimisest Eesti tööturule perioodil 2017 kuni 2022 (juuni). Tegemist on osaga ELi ja Norrat kajastavast sünteesraportist, mis valmib käesoleva aasta mai kuus. Eesti raportiga saab tutvuda SIIN.

 • 7. detsembril toimus Tallinnas EMN Eesti ja EMN Luksemburgi ühisüritus “Laste õigus kodakondsusele”

  Hübriidformaadis üritus korraldati Euroopa rändevõrgustiku kodakondsusetuse teemalise platvormi raames (European Migration Network Platform of Statelessness), mille eesmärgiks on kodakondsuseta inimeste teemalise avaliku teadlikkuse tõstmine ja huvirühmade koondamine erinevatest riikidest.

 • Hariduslik tööriist “Sihtkoht Euroopa”

  Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ja EMNi koostöös on loodud uus interaktiivne õppevahend “Sihtkoht Euroopa” rände ja lõimumise valdkonna tutvustamiseks noortele eurooplastele.

 • Uus EMN Inform: Ajutise kaitse saajate majutuse korraldamine

  Informist saab lugeda, milliseid erinevaid majutusvorme on liikmesriigid ajutise kaitse saajate majutamiseks kasutusele võtnud (laevadest ja kloostritest vastuvõtukeskusteni), miks võib kodu- ja eramajutus kujutada riske ning milliseid rahalisi toetusmeetmeid ajutise kaitse saajatele iseseisvaks eluaseme leidmiseks pakutakse. Analüüs toob välja ka peamised murekohad ja väljakutsed, millega liikmesriigid silmitsi seisavad. Informiga on võimalik tutvuda SIIN.

 • Uus EMN Inform: Ajutise kaitse saajate ligipääs teenustele

  Informis antakse ülevaade 24 ELi liikmesriigi poolt ajutise kaitse saajatele pakutavatest teenustest ümberõppe, tööturule sisenemise ja kvalifikatsioonide tunnustamise vaates. Samuti analüüsitakse ligipääsu tervishoiuteenustele, sh vaimse tervise teenustele, sotsiaaltoetustele ning haridusele. Detailsemalt saab analüüsiga tutvuda SIIN.

 • Uus EMN inform: Saatjata alaealiste üleminek täiskasvanuikka

  Millised meetmed, struktuurid ja süsteemid on ELi liikmesriikides ja Norras kasutusel, et pakkuda saatjata alaealistele toetust täiskasvanuikka üleminekul?

 • EMN Inform “Vaimse tervise teenuste pakkumine kolmanda riigi kodanikele”

  Enamikus liikmesriikides saavad sisserändajad seadusliku aluse omandamisel õiguse saada vaimse tervise teenuseid liikmesriigi kodanikega samadel alustel. Samas on praktikas juurdepääs teenustele mõnikord takistatud.

 • EMN Inform “Kahepoolsed tagasivõtulepingud”

  Värskelt ilmus EMN inform „Kahepoolsed tagasivõtulepingud“, mis annab ülevaate õiguslikult siduvatest kahepoolsetest tagasivõtulepingutest ELi liikmesriikide ja Norra ning kolmandate riikide vahel. Inform kaardistab, kui tõhusad on kahepoolsed tagasivõtulepingud, kuidas neid rakendatakse ja millist mõju need isikute tagasivõtmisel omavad.

 • Naississerändajate integratsioon ELis ja Norras

  EMN uuringus „Naississerändajate integratsioon Euroopa Liidus ja Norras“ keskendutakse sisserändajatest naiste integratsioonile. Uuring kaardistab liikmesriikide integratsioonipoliitikad ja -meetmed ning samuti, mil määral need on suunatud just naississerändajatele. Uuringus tuuakse välja ELi liikmesriikide ja Norra head praktikad ja õppetunnid sisserändajatest naiste integratsioonimeetmete rakendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

 • Tutvustav video: Mis on EMN?

  Euroopa rändevõrgustikust on  valminud video, milles esitletakse lühidalt nii rändevõrgustiku rolli kui ka selle erinevaid tegevusi ja peamiseid publikatsioone.