Uudised

 • 7. detsembril toimus Tallinnas EMN Eesti ja EMN Luksemburgi ühisüritus “Laste õigus kodakondsusele”

  Hübriidformaadis üritus korraldati Euroopa rändevõrgustiku kodakondsusetuse teemalise platvormi raames (European Migration Network Platform of Statelessness), mille eesmärgiks on kodakondsuseta inimeste teemalise avaliku teadlikkuse tõstmine ja huvirühmade koondamine erinevatest riikidest.

 • Hariduslik tööriist “Sihtkoht Euroopa”

  Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ja EMNi koostöös on loodud uus interaktiivne õppevahend “Sihtkoht Euroopa” rände ja lõimumise valdkonna tutvustamiseks noortele eurooplastele.

 • Uus EMN Inform: Ajutise kaitse saajate majutuse korraldamine

  Informist saab lugeda, milliseid erinevaid majutusvorme on liikmesriigid ajutise kaitse saajate majutamiseks kasutusele võtnud (laevadest ja kloostritest vastuvõtukeskusteni), miks võib kodu- ja eramajutus kujutada riske ning milliseid rahalisi toetusmeetmeid ajutise kaitse saajatele iseseisvaks eluaseme leidmiseks pakutakse. Analüüs toob välja ka peamised murekohad ja väljakutsed, millega liikmesriigid silmitsi seisavad. Informiga on võimalik tutvuda SIIN.

 • Uus EMN Inform: Ajutise kaitse saajate ligipääs teenustele

  Informis antakse ülevaade 24 ELi liikmesriigi poolt ajutise kaitse saajatele pakutavatest teenustest ümberõppe, tööturule sisenemise ja kvalifikatsioonide tunnustamise vaates. Samuti analüüsitakse ligipääsu tervishoiuteenustele, sh vaimse tervise teenustele, sotsiaaltoetustele ning haridusele. Detailsemalt saab analüüsiga tutvuda SIIN.

 • Uus EMN inform: Saatjata alaealiste üleminek täiskasvanuikka

  Millised meetmed, struktuurid ja süsteemid on ELi liikmesriikides ja Norras kasutusel, et pakkuda saatjata alaealistele toetust täiskasvanuikka üleminekul?

 • EMN Inform “Vaimse tervise teenuste pakkumine kolmanda riigi kodanikele”

  Enamikus liikmesriikides saavad sisserändajad seadusliku aluse omandamisel õiguse saada vaimse tervise teenuseid liikmesriigi kodanikega samadel alustel. Samas on praktikas juurdepääs teenustele mõnikord takistatud.

 • EMN Inform “Kahepoolsed tagasivõtulepingud”

  Värskelt ilmus EMN inform „Kahepoolsed tagasivõtulepingud“, mis annab ülevaate õiguslikult siduvatest kahepoolsetest tagasivõtulepingutest ELi liikmesriikide ja Norra ning kolmandate riikide vahel. Inform kaardistab, kui tõhusad on kahepoolsed tagasivõtulepingud, kuidas neid rakendatakse ja millist mõju need isikute tagasivõtmisel omavad.

 • Naississerändajate integratsioon ELis ja Norras

  EMN uuringus „Naississerändajate integratsioon Euroopa Liidus ja Norras“ keskendutakse sisserändajatest naiste integratsioonile. Uuring kaardistab liikmesriikide integratsioonipoliitikad ja -meetmed ning samuti, mil määral need on suunatud just naississerändajatele. Uuringus tuuakse välja ELi liikmesriikide ja Norra head praktikad ja õppetunnid sisserändajatest naiste integratsioonimeetmete rakendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

 • Tutvustav video: Mis on EMN?

  Euroopa rändevõrgustikust on  valminud video, milles esitletakse lühidalt nii rändevõrgustiku rolli kui ka selle erinevaid tegevusi ja peamiseid publikatsioone.

 • 2021. a rändestatistika näitas esimesi rände taastumise märke

  Juba neljandat aastat järjest ilmus suve alguses Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti, Kultuuriministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalvemeti koostöös statistikabrošüür „Rändestatistika ülevaade 2017-2021“. Seekordne rändestatistika annab ülevaate peamistest rändetrendidest 2021. aastal nii eestlaste väljarände kui ka tagasipöördumise vaatenurgast. Varasematest aastatest erinevalt on kajastanud lisaks kolmandate riikide kodanike sisserändele ka nende väljarännet.

 • EMN inform “Vabatahtliku tagasipöördumise stiimulid ning motivaatorid”

  Millised on tagasipöördumise stiimulid, mis motiveerivad kolmandate riikide kodanikke lahkuma vabatahtlikult oma koduriiki?

 • Vene-Ukraina sõja pikaajalised mõjud Eestile ja sõjapõgenike lõimumine

  29. juunil tutvustati Arenguseire Keskuses raportit „Vene-Ukraina sõja pikaajalised mõjud Eestile“, mille peatüki sõjapõgenike lõimumise pikaajalistest väljavaadetest Eestis kaasautoriks on EMN Eesti rändeekspert Maarja Vollmer.