Uudised

 • EMNi ja OECD veebiseminar: Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia välistudengeid?

  COVID-19 viirusepuhang ja ELi ning OECD liikmesriikide poolt viiruse leviku piiramiseks kasutusel võetud meetmed mõjutavad neisse riikidesse õppima asuvaid välistudengeid otsesemalt ning kaudsemalt. Kuigi nende mõjutuste pikaajalisi tagajärgi on raske ette ennustada, siis lühiajalised mõjud on juba ilmsed. Näiteks on uute elamislubade taotluste menetlemine või olemasolevate uuendamine mitmelgi juhul takistatud või peatatud. See omakorda raskendab […]

 • Osale Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil!

  18. septembril 2020 kell 10.00-13.00 toimub Põhja- ja Baltimaade on-line rändekonverents “Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas”. Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool ja Eesti Siseministeerium koos paljude koostööpartneritega. Arvult juba kaheksas Põhja- ja Baltimaade rändekonverents toimub tänavu digitaalselt ning keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige piiriülesele liikuvusele Põhja- ja Baltimaades.  Rände ja […]

 • 2019. aasta rände olukord Eestis oli stabiilne, kasvutrend statistikas jätkus

  Seaduslikus rändes oli domineerivaks lühiajalise töötamise kasv 2019. aastal liikus Eesti seadusliku rände valdkonnas suuresti 2017. ja 2018. aastal jõustunud seadusemuudatuste tuules ning olulisi muutusi ja sisserännet soodustavaid tingimusi endaga kaasa ei toonud. Seega oli 2019. aasta pigem eelnevate aastate poliitikakujunduse realiseerumise aasta ning seda toetab ka valdkonna statistika, näiteks: kasvas välismaiste tippspetsialistide arv võrreldes 2018. aastaga 70%, […]

 • Ränne pandeemiaeelses Euroopas: värske algus või status quo säilitamine?

    Enne kui COVID-19 pandeemia tõusis päevakorras kõige olulisemaks teemaks, toimusid 2019. aastal Euroopas mitmed suured muutused: Euroopa Parlamendi valimised, Euroopa Liidu uue juhtkonna kinnitamine ning Ühendkuningriikide lahkumine liidust, mis sai teoks 2020. aasta alguses. Need muutused mõjutasid oluliselt ka Euroopa rände- ning varjupaigavaldkonda. Keskseks teemaks oli jätkuvalt sisseränne, ka Euroopa Liidu uus juhtkond seadis üheks […]

 • Värske ülevaade rändestatistikast aastatel 2015-2019

  Siseministeeriumi ja EMN Eesti koostöös on valminud brošüür „Rändestatistika ülevaade 2015-2019“, mis annab lühida ülevaate värskeimatest sisserände statistika trendidest. Brošüür katab teemasid nagu Eesti kodanike välja- ja tagasiränne; viisad; Eestisse elama tulijate profiil ja põhjused siin elama asumiseks; pikaajalise elaniku elamisload; välismaalaste lemmikelukohad Eestis; rahvusvaheline kaitse; kodakondsus; e-residentsus; uussisserändajate kohanemine. Brošüür on saadaval ka inglise […]

 • Võta osa EMNi veebiseminarist “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas”

  17. juunil toimub EMNi veebiseminar “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta ja riikide reageeringud Covid-19-le”. Veebiseminaril esitletakse uut 2019. aasta rände- ja varjupaigapoliitika raportit, milles antakse ülevaade Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal.  Lisaks aastaraporti esmaesitlusele räägitakse liikmesriikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale. Keskendutakse nendele rände- ja varjupaigavaldkondadele, mis on pandeemiast […]

 • Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  24. juunil toimuv Horvaatia eesistumise rändekonverents, mis keskendub ebaseaduslikust rändest tulenevatele väljakutsetele Ida-Vahemere – Lääne-Balkani marsruudil COVID-19 ajal. Konverentsil seostatakse neid väljakutseid üldiste väljakutsetega, mida ebaseaduslik ränne ning migrantide smugeldamine üldiselt Euroopa Liidule kaasa toob. Lisaks on fookuses ka migrantide põhiõiguste austamise olulisus EL-i ja liikmesriikide ametivõimude poolt. Seda just igapäevastes olukordades, kus hallatakse EL-i […]

 • Erinäolised riiklikud kaitsestaatused Euroopas

  Kriisid maailma eri paigus on viimastel aastatel suurendanud inimeste hulka, kellele on Euroopa Liidus antud kas pagulase või täiendava kaitse staatus ehk harmoniseeritud ELi kaitsestaatus. Kuigi andmed on piiratud, võib sarnast tõusutrendi märgata ka riiklike kaitsestaatuste ehk mitteharmoniseeritud kaitsestaatuste andmisel. Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi vastvalminud uuring.  […]

 • Rändevaldkonna kasvav murekoht Euroopas – teadmata kadunud saatjata alaealised

  Kuigi Eesti kogemused alaealistest välismaalastega, kes tulevad riiki ilma saatjata, on väga vähesed, on teistes Euroopa riikides nende hulk märkimisväärselt suurem. Näiteks Itaalias kuulutati 2019. aastal teadmata kadunuks 2676 saatjata alaealist, Saksamaal 2222 ning Rootsis 189. Kuna saatjata alaealised on äärmiselt haavatav sihtrühm ning varasemalt pole teadmata kadunud saatjata alaealiste temaatikat põhjalikumalt käsitletud, siis on uue Euroopa […]