emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Rändevaldkonna kasvav murekoht Euroopas – teadmata kadunud saatjata alaealised

  Kuigi Eesti kogemused alaealistest välismaalastega, kes tulevad riiki ilma saatjata, on väga vähesed, on teistes Euroopa riikides nende hulk märkimisväärselt suurem. Näiteks Itaalias kuulutati 2019. aastal teadmata kadunuks 2676 saatjata alaealist, Saksamaal 2222 ning Rootsis 189. Kuna saatjata alaealised on äärmiselt haavatav sihtrühm ning varasemalt pole teadmata kadunud saatjata alaealiste temaatikat põhjalikumalt käsitletud, siis on uue Euroopa […]

  • EMN Eesti kontaktpunkt otsib oma meeskonda säravat rändeeksperti!

  • EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias

  • Kodakondsusetuse hetkeolukord liikmesriikides ja Norras

Infoleht (16 ) 2019: Konverents “Global Workplace is Here!”

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2019

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Vaata lähemalt

Start-up'ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

Viimastel aastatel on ELis kasvanud start-up’idele ja teistele innovaatilistele ettevõtetele mõeldud spetsiifiliste vastuvõtuskeemide arv. Liikmesriigid pakuvad mitmeid meetmeid start-upide riiki meelitamiseks ja riigis hoidmiseks. Selle taga on soov luua kõrge väärtusega töökohti, tuua riiki väliskapitali, panustada läbi maksutulu riigieelarvesse ning reklaamida riigi innovaatilisust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Estonia

  Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

Viimati lisandunud materjalid

 • EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias – EMN Uudiskiri, juuni 2020

 • Võrdlev ülevaade siseriiklikest kaitsestaatustest ELis ja Norras

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2019

 • 30. EMN Bülletään: jaanuar 2020 — märts 2020