emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias

  2020. aasta on rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktile alanud muutustega – asume nüüd Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi allüksuses. Uue töötajana on meiega liitunud Madli Kaljula, kelle haridus ja varasem töökogemus toetavad EMN Eesti tegevusi. Muudatustest hoolimata jätkab EMN Eesti enda tavapärase tööga –  kogume ja analüüsime rände- ning varjupaigavaldkonna infot ja jagame saadud infot laiema avalikkusega. Jätkame endiselt […]

  • Kodakondsusetuse hetkeolukord liikmesriikides ja Norras

  • EMN kaardistas tagasipöördumise ja reintegratsiooni nõustamise valdkonnas kasutatavad praktikad

  • Kuidas meelitavad ELi liikmesriigid start-up’e ja teisi uuenduslikke ettevõtjaid kolmandatest riikidest?

Infoleht (16 ) 2019: Konverents “Global Workplace is Here!”

Vaata lähemalt

Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2019

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Vaata lähemalt

Start-up'ide ja teiste uuenduslike ettevõtete rändeteed Euroopa Liitu

Viimastel aastatel on ELis kasvanud start-up’idele ja teistele innovaatilistele ettevõtetele mõeldud spetsiifiliste vastuvõtuskeemide arv. Liikmesriigid pakuvad mitmeid meetmeid start-upide riiki meelitamiseks ja riigis hoidmiseks. Selle taga on soov luua kõrge väärtusega töökohti, tuua riiki väliskapitali, panustada läbi maksutulu riigieelarvesse ning reklaamida riigi innovaatilisust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Estonia

  Ukrainlaste ränne Eestisse: viimaste aastate trendid

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • Eesti

  Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas läbi mitmekeelsuse”

Viimati lisandunud materjalid

 • Inform: Policies and practices for the training and support of return counsellors in their role to provide migrants with timely, unbiased and reliable information on return

 • Inform: Policies and practices on outreach and information provision for the return of migrants in EU member states and Norway

 • Inform: Kodakondsusetus Euroopa Liidus

 • 29. EMN Bülletään: oktoober 2019 — detsember 2019