emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Andmehaldus Euroopa Liidu riikide ja Norra varjupaigamenetluses

  Selleks, et tagada rahvusvahelise kaitse menetluse sujuv toimimine, on vaja kiiresti ja tõhusalt taotleja tuvastada ja tema andmed registreerida tagades samal ajal andmete korrektsuse. EMNi uuring annab ülevaate, kuidas on andmete kogumine erinevate liikmesriikide varjupaigamenetluses korraldatud, millised on andmekaitse tagatised, sealhulgas kuidas kindlustatakse andmete täpsus, ja millised on liikmesriikide väljakutsed selles valdkonnas. Andmehaldus liikmesriikides varieerub […]

  • 2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas: COVID-19, aga mitte ainult

  • Perest lahutatud ja kadunud migrandid: Liikmesriikide praktikad ennetamiseks ja kadunud migrantide otsimiseks

  • Virvarr 2020. aasta rändestatistikas

Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

Uuringu fookuses on EL riikide ja Norra poliitikad, mida rakendatakse pikaajaliselt ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike puhul. See puudutab mäiteks sisserändajaid, kellel ei ole enam riigis viibimiseks seaduslikku alust, kelle elamisloa taotlusest keeldutakse või kellel ei ole võimalik oma koduriiki tagasi pöörduda.

Vaata lähemalt

EMN rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

EMN 2020. aasta sünteesraport annab ülevaate möödunud aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Euroopa Liidus ja Norras. Raportis kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Eesti rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Aastaraport annab ülevaate 2020. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Eestis. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Lapsed rändes

Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. EMN uus uuring annab võrdleva ülevaate, kuidas kaitsevad EL liikmesriigid ja Norra riiki saabuvate sisserändajatest laste õigusi.

Vaata lähemalt

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Üritused

 • EU

  Maailmapanga ja EMN ümarlaud “Circular Migration for Low- and High-Skilled: A New Paradigm?”

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • EU

  EMNi veebiseminar: “Tõhus rändekorraldus Euroopa Liidus ja liikmesriikides”.

Viimati lisandunud materjalid

 • 35. EMN bülletään: aprill – juuni 2021

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2020

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

 • Informide seeria: Innovatsioon rändevaldkonnas