emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Uudised

 • 12.06 korraldas EMN Eesti ebaseadusliku töötamise teemalise seminari

  12. juunil korraldas Euroopa Rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt seminari kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamise teemadel. Seminaril osalesid eksperdid Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Poolast ning tutvustati EMNi poolt peagi ilmuvat ebaseadusliku töötamise teemalist uuringut, mis võtab vaatluse alla perioodi 2017-2022. Seminaril tulid arutlusele riikide erinevad õigusraamistikud välismaalaste töölevõtmiseks ning nende töötamise seaduspärasuse kontrollimiseks, mida on […]

  • Euroopa Komisjoni olulised pressiteated: tehti ettepanek pikendada ajutise kaitse rakendamist kuni aastani 2026 ning esitatakse ühine rände- ja varjupaigaleppe rakenduskava

  • Lühiuuring: Ajutise kaitse saajate tööturule integreerimine

  • Lühiuuring: Rahvusvahelise kaitse saajate perekonna taasühinemine

EMN lühiuuring: Ajutise kaitse saajate tööturule integreerimine

Lühiuuring valmis koostöös OECD-ga ning oma sisendi andsid 23 EMN liikmes- ja vaatlejariiki. Lühiuuringus on vaatluse all märts 2022 kuni detsember 2023 ning ülevaade antakse nii hetkeolukorrast kui poliitika prioriteetidest ja meetmetest.

Vaata lähemalt

EMN lühiuuring: Ligipääs iseseisvale majutusele rahvusvahelise kaitse kontekstis 

Lühiuuring kaardistab väljakutsed, millega rahvusvahelise kaitse taotlejad ja saajad iseseisva majutuse leidmisel silmitsi seisavad ning kuidas korraldavad liikmesriigid abi ja toetuste andmist.

Vaata lähemalt

EMN lühiuuring (ENG): Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine

Lühiuuring vaatab lähemalt Itaalia, Leedu ja Poola kogemusi täisdigitaalsete dokumentide väljastamisel. Lisaks kaardistatakse füüsiliste dokumentide väljastamisega seotud väljakutsed ja digitaalsete dokumentide eelised ning liikmesriikides töös olevad digitaliseerimist puudutavad algatused ja pilootprojektid.

Vaata lähemalt

Rändepoliitika aastaraport 2023

Ilmunud on EMN Eesti värske rändepoliitika aastaraport 2023. Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest arengusuundadest, statistilistest trendidest ning muutustest poliitikas ja praktikas nii Eestis kui Euroopa Liidus kõikide peamiste rändeliikide lõikes.

Loe lähemalt

EMN lühiuuring: Looduskatastroofidest, kliimamuutustest ja keskkonnaseisundi halevenemisest tingitud ränne ja ümberasumine

Inform annab laiema ülevaate, millised on Euroopa Liidu ja OECD riikide algatused, seadusandlus ja poliitika keskkonna halvenemise, looduskatastroofide ja kliimamuutuste tõttu ümberasunud inimeste vastuvõtmisel ning kas ja millistel alustel antakse neile rahvusvahelist kaitset.

Vaata lähemalt

EMN uuring: rahvusvahelise kaitse taotlejate integreerimine tööturule

Uuring annab ülevaate liikmesriikide lähenemisest rahvusvahelise kaitse taotlejate tööturule integreerimisel - kas ja kui kiiresti tööturule sisenemist võimaldatakse, millised on tööturule sisenemist reguleerivad meetmed ning milliste väljakutsetega silmitsi seistakse.

Loe lähemalt

Üritused

 • Eesti

  Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku töötamise teemaline ekspertseminar

 • Eesti

  EMN Eesti võrgustikukohtumine

 • EU

  36th EMN REG Meeting

Viimati lisandunud materjalid

 • Ajutise kaitse saajate tööturule integreerimine

 • 2023. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

 • Rahvusvahelise kaitse saajate perekonna taasühinemine

 • Kolmandate riikide kodanike isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade digitaliseerimine

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne