emn

Euroopa rändevõrgustiku
Eesti kontaktpunkt

 • Iga-aastased aruanded riikide rände- ja varjupaigapoliitikast
 • Rände- ja varjupaiga valdkonna rakendusuuringud
 • Kiireloomulised teabevahetuspäringud (ad hoc päringud)

Rändeliigid

 • Töö- ja ettevõtlusränne

 • Õpiränne

 • Pereränne

 • Integratsioon

 • Rahvusvaheline kaitse

 • Tagasipöördumine

 • Ebaseaduslik ränne

 • Muu ränne

Uudised/teated

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord

  Uuringu “Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras” fookuses on kolmandate riikide kodanikud, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigis viibimise tingimusi; ning kuna neile ei anta elamisluba, on neile väljastatud lahkumisettekirjutus. Uuringu fookust on veelgi kitsendatud isikutega, kelle riigist lahkumine ei õnnestu pika aja vältel, kas praktiliste või õiguslike […]

  • Uuenduslikud rändeteed Euroopa tööturuvajaduste täitmiseks

  • Andmehaldus Euroopa Liidu riikide ja Norra varjupaigamenetluses

  • 2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas: COVID-19, aga mitte ainult

Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras

Uuringu fookuses on EL riikide ja Norra poliitikad, mida rakendatakse pikaajaliselt ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike puhul. See puudutab mäiteks sisserändajaid, kellel ei ole enam riigis viibimiseks seaduslikku alust, kelle elamisloa taotlusest keeldutakse või kellel ei ole võimalik oma koduriiki tagasi pöörduda.

Vaata lähemalt

EMN rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

EMN 2020. aasta sünteesraport annab ülevaate möödunud aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Euroopa Liidus ja Norras. Raportis kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Eesti rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020

Aastaraport annab ülevaate 2020. aasta rände- ja kodakondsuspoliitika trendidest Eestis. Muuhulgas kajastatakse eelmisel aastal toimunud seaduse- ja poliitikamuudatusi ning tuuakse välja valdkondlikud statistilised näitajad.

Vaata lähemalt

Lapsed rändes

Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. EMN uus uuring annab võrdleva ülevaate, kuidas kaitsevad EL liikmesriigid ja Norra riiki saabuvate sisserändajatest laste õigusi.

Vaata lähemalt

Hooajatöötajate riiki meelitamine ja nende õiguste kaitsmine Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis

Uuring annab võrdleva ülevaate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu ja Ühendkuninriikidesse saabuvate hooajatöötajate vastuvõtmise riiklikest poliitikatest ja praktikast.

Vaata lähemalt

Üritused

 • Prantsusmaa

  EMN Prantsusmaa töötuba “Startup viisad ja tehnikavaldkonna talendid Euroopa Liidus”

 • Prantsusmaa

  EMN Prantsusmaa veebiseminar “Perest lahutatud ja kadunud migrandid”

 • Madalmaad

  EMN Hollandi veebiseminar “Lapsed rändes Euroopas ja Hollandis”

Viimati lisandunud materjalid

 • 35. EMN bülletään: aprill – juuni 2021

 • 2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas – EMN uudiskiri, juuli 2021

 • Virvarr 2020. aasta rändestatistikas – EMN Uudiskiri, juuni 2021

 • Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraportid 2020