Uudised

 • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

  Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus. 2020. aasta tõi kaasa piiriülese liikumise koguarvude languse kõikjal maailmas ning jättis sügava jälje rahvusvahelisele rändele. Rahvusvaheline reisimine ja rändamine on viimastel kümnenditel näidanud pidevat kasvutrendi ning kõikide prognooside kohaselt võib eeldada, et […]

 • Kutse EMN Eesti “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlusele

    Hea rändevaldkonna asjatundja ja huviline! Oled oodatud värske “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlusele neljapäeval, 18. novembril kell 11.00 – 12.30. Esitlus toimub veebi vahendusel. “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja […]

 • Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord

  Uuringu “Pikaajaliselt ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike olukord EL-is ja Norras” fookuses on kolmandate riikide kodanikud, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigis viibimise tingimusi; ning kuna neile ei anta elamisluba, on neile väljastatud lahkumisettekirjutus. Uuringu fookust on veelgi kitsendatud isikutega, kelle riigist lahkumine ei õnnestu pika aja vältel, kas praktiliste või õiguslike […]

 • Uuenduslikud rändeteed Euroopa tööturuvajaduste täitmiseks

  Euroopa rändevõrgustiku esimene inform sarjast „Innovatsiooni ja migratsioon“ annab ülevaate liikmesriikide praktikast seoses talendipartnerluse ja täiendavate rändeteedega, mis on loodud selleks, et rahvusvahelist kaitset vajavad  inimesed saakisid ELis töötada ning seeläbi paremini integreeruda.   Euroopa uue rändepakti ettepanekutega rõhutatakse, et uute seaduslike rändeteede loomine on oluline meede mitte ainult töörände, oskuste tööturuvajadustega kooskõlla viimise ja tööjõupuuduse adresseerimise kontekstis, vaid selles nähakse võimalust ka ebaseadusliku rände vähendamiseks. Rändepakt näeb ette tõhusamat […]

 • Andmehaldus Euroopa Liidu riikide ja Norra varjupaigamenetluses

  Selleks, et tagada rahvusvahelise kaitse menetluse sujuv toimimine, on vaja kiiresti ja tõhusalt taotleja tuvastada ja tema andmed registreerida tagades samal ajal andmete korrektsuse. EMNi uuring annab ülevaate, kuidas on andmete kogumine erinevate liikmesriikide varjupaigamenetluses korraldatud, millised on andmekaitse tagatised, sealhulgas kuidas kindlustatakse andmete täpsus, ja millised on liikmesriikide väljakutsed selles valdkonnas. Andmehaldus liikmesriikides varieerub […]

 • 2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas: COVID-19, aga mitte ainult

    2020. aastat jääb meenutama eelkõige COVID-19 pandeemia, mis avaldas mõju kõikidele rändeliikidele. Näiteks elamislubade ja viisade taotluste arv vähenes 50% võrra ning varjupaigataotluste arv 33% võrra. COVID-19 oli initsiaatoriks mitmetele 2020. a toimunud arengutele. Näiteks võeti paljudes riikides kasutusele uued elektroonilised süsteemid või digitööriistad, et võimaldada rändeprotsessidel jätkuda. Samas ei tulenenud kõik muudatused vaid […]

 • Perest lahutatud ja kadunud migrandid: Liikmesriikide praktikad ennetamiseks ja kadunud migrantide otsimiseks

  Üksi reisides on kolmandate riikide kodanikud ja varjupaigataotlejad Euroopa Liitu (EL) sisenemisel ja lõppsihtkohta jõudes tihtipeale isoleeritud. Nii võivad nad olla haavatavamad ja sattuda ekspluateerimise, inimkaubanduse või smugeldamise ohvriks. Samuti ei pruugi kolmandate riikide kodanikud olla teadlikud viisidest, kuidas hoida kontakti oma lähedastega. Olukorras, kus riigis viibitakse ebaseaduslikult, võidakse otsustada mitte kontakti võtta, et vältida […]

 • Virvarr 2020. aasta rändestatistikas

    Mai lõpus ilmus Euroopa Rändevõrgustiku, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Politsei-ja Piirivalvemeti koostöös valminud kogumik „Rändestatistika ülevaade 2016-2020“. Rändestatistika annab ülevaate peamistest rändetrendidest 2020. aastal, seda nii eestlaste väljarände,  tagasipöördumise kui ka kolmandate riikide kodanike sisserändest vaadatuna. Eestlaste ränne Üle mitme aasta rändas Eestist välja rohkem eestlasi (6920 inimest), kui pöördus tagasi (5900 inimest), mis tähendab […]

 • Euroopa Komisjon tutvustas uut vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat

  2015-2016. a rändekriis oli tervele Euroopale suureks šokiks, mil sai selgeks, et Euroopa ühtsus ei ole iseenesestmõistetav. Ühtsuse tagamiseks tuleb võimalikult kiire sammuga liikuda tõhusama rändehalduse, sh terviklikuma ja efektiivsema rahvusvahelise kaitse- ning tagasipöördumise menetluse reformiga. Nii alustas Euroopa Komisjon (edaspidi COM) 2016. a varjupaigareformi, mis uue, kaasaegsema kuue sai sügisel 2020., kui tutvustati uut […]

 • Ühe ajastu lõpu algus – ränne on muutumas väljavalitute privileegiks

  COVID-19 pandeemia ja poliitilised valikud ähvardavad lõpetada üleilmse rände mitmekesistumise ja demokratiseerumise. Sel juhul muutub ränne kõrgema haridustasemega ja piisava sissetulekuga inimeste privileegiks. See külvab aga seemne uute rändekriiside tekkeks. Nendel teemadel kirjutavad EMN rändeeksperdid Ave Lauren ja Eike Luik Diplomaatia artiklis. 2020. aastal vallandus maailmas reisimise ja rände valdkonnas enneolematu kriis. Pea kõik riigid […]

 • Pandeemia-aasta rändevaldkonnas

  Möödunud aasta on kaasa toonud suuri muutuseid pea igas eluvaldkonnas ning siinkohal ei erine ka ränne. Lisaks üldisele rahvusvahelise mobiilsuse ja rändemahtude langusele, võib näha mitmesuguseid laiemaid arenguid rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonna poliitikates ja praktikates. Kui osa neist on ajutised, siis teiste mõjud jäävad rändemaastikku ilmestama veel aastateks. Kõige suuremaid arenguid võib näha rändehalduse […]

 • Lapsed rändes – milline on viimaste aastate olukord Euroopas?

  Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. Nii näiteks oli 2017. aastal varjupaika taotlevaid saatjata alaealisi ELis 31 400. Taolised arengud on pannud suure surve riiklikele rände haldamise– ja lastekaitsesüsteemidele. Rändesurvega toimetulekuks koostas Euroopa Komisjon 2017. aastal lapsi puudutava teatise, mis sisaldas meetmeid, […]