Uudised

 • Värske ülevaade rändestatistikast aastatel 2015-2019

  Siseministeeriumi ja EMN Eesti koostöös on valminud brošüür „Rändestatistika ülevaade 2015-2019“, mis annab lühida ülevaate värskeimatest sisserände statistika trendidest. Brošüür katab teemasid nagu Eesti kodanike välja- ja tagasiränne; viisad; Eestisse elama tulijate profiil ja põhjused siin elama asumiseks; pikaajalise elaniku elamisload; välismaalaste lemmikelukohad Eestis; rahvusvaheline kaitse; kodakondsus; e-residentsus; uussisserändajate kohanemine.

 • Võta osa EMNi veebiseminarist “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas”

  17. juunil toimub EMNi veebiseminar “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta ja riikide reageeringud Covid-19-le”. Veebiseminaril esitletakse uut 2019. aasta rände- ja varjupaigapoliitika raportit, milles antakse ülevaade Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal.  Lisaks aastaraporti esmaesitlusele räägitakse liikmesriikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale. Keskendutakse nendele rände- ja varjupaigavaldkondadele, mis on pandeemiast […]

 • Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

  24. juunil toimuv Horvaatia eesistumise rändekonverents, mis keskendub ebaseaduslikust rändest tulenevatele väljakutsetele Ida-Vahemere – Lääne-Balkani marsruudil COVID-19 ajal. Konverentsil seostatakse neid väljakutseid üldiste väljakutsetega, mida ebaseaduslik ränne ning migrantide smugeldamine üldiselt Euroopa Liidule kaasa toob. Lisaks on fookuses ka migrantide põhiõiguste austamise olulisus EL-i ja liikmesriikide ametivõimude poolt. Seda just igapäevastes olukordades, kus hallatakse EL-i […]

 • Erinäolised riiklikud kaitsestaatused Euroopas

  Kriisid maailma eri paigus on viimastel aastatel suurendanud inimeste hulka, kellele on Euroopa Liidus antud kas pagulase või täiendava kaitse staatus ehk harmoniseeritud ELi kaitsestaatus. Kuigi andmed on piiratud, võib sarnast tõusutrendi märgata ka riiklike kaitsestaatuste ehk mitteharmoniseeritud kaitsestaatuste andmisel. Millistel tingimustel ja mis olukorras on erinevates EL riikides ja Norras võimalik kaitset saada annab võrdleva ülevaate EMNi vastvalminud uuring.  […]

 • Rändevaldkonna kasvav murekoht Euroopas – teadmata kadunud saatjata alaealised

  Kuigi Eesti kogemused alaealistest välismaalastega, kes tulevad riiki ilma saatjata, on väga vähesed, on teistes Euroopa riikides nende hulk märkimisväärselt suurem. Näiteks Itaalias kuulutati 2019. aastal teadmata kadunuks 2676 saatjata alaealist, Saksamaal 2222 ning Rootsis 189. Kuna saatjata alaealised on äärmiselt haavatav sihtrühm ning varasemalt pole teadmata kadunud saatjata alaealiste temaatikat põhjalikumalt käsitletud, siis on uue Euroopa […]

 • EMN Eesti kontaktpunkt otsib oma meeskonda säravat rändeeksperti!

  Töökas EMN Eesti kontaktpunkti meeskond otsib enda sekka rändeeksperti, keda ootavad ees põnevad tööülesanded. Täpsemate kandideerimistingimustega on võimalik tutvuda siin. Kandideerimistähtaeg on 16. juuni.

 • EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias

  2020. aasta on rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktile alanud muutustega – asume nüüd Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi allüksuses. Uue töötajana on meiega liitunud Madli Kaljula, kelle haridus ja varasem töökogemus toetavad EMN Eesti tegevusi. Muudatustest hoolimata jätkab EMN Eesti enda tavapärase tööga –  kogume ja analüüsime rände- ning varjupaigavaldkonna infot ja jagame saadud infot laiema avalikkusega. Jätkame endiselt […]

 • Kodakondsusetuse hetkeolukord liikmesriikides ja Norras

  Ilmunud on kodakondsusetust (inglise keeles statelessness) puudutav uuendatud inform, mis annab ülevaate liikmesriikide ning Norra poliitikast ja praktikatest kodakondsusetuse teemal. Lisaks olukorra üldisemale käsitlemisele antakse täpsem ülevaade ka kodakondsuseta laste olukorrast.

 • EMN kaardistas tagasipöördumise ja reintegratsiooni nõustamise valdkonnas kasutatavad praktikad

  Lisaks eelmisel aastal valminud informile, mis keskendus tagasipöördumise nõustamise poliitikatele ja praktikatele, ilmus aasta alguses nõustamise teemal veel kaks informi. Üks neist puudutab tagasipöördumisnõustajate koolitamist ning toetusmehhanisme ja teine teavitustööd ning teabe jagamise võimalusi välismaalaste tagasipöördumisprotsessis.