Rändevõrgustik

Eesti rändevõrgustiku ehk Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti siseriikliku võrgustiku moodustavad Eesti poliitikakujundajad, ametnikud, huvikaitseorganisatsioonid ja teadlased, kelle põhitegevus seondub sisserände- ja varjupaigaküsimustega.

 • Kultuuriministeerium

  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on lõimumiskava rakendamise koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. 

 • Tallinna Linnavalitsus

  Tallinna Linnavalitsus on Tallinna kohaliku omavalitsuse ja nende hallatavate asutuste juhtorgan. Korraldab Tallinna linna rände ja kodakondsuse valdkonnaga seotud kohaliku elu küsimusi. 

 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Eesti suurim erakõrgkool Mainor, kus õpib ligikaudu 1600 üliõpilast on spetsialiseerunud ettevõtluse ja disainiga seotud erialadele. Viiakse läbi õppe- ja teadustööd. 

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riiklik sihtasutus, mille eesmärk on arendada Eesti majandust läbi kolme peamise tegevusvaldkonna: 
  • Eesti ettevõtete arendamine ja ekspordivõimekuse hoogustamine 
  • Turismitulu kasvatamine 
  • Suure lisandväärtusega välisinvesteeringute Eestisse toomine

 • Välisministeerium

  Välisministeerium tegeleb Eesti Vabariigi välispoliitikaga. Välisministeeriumi valitsemisalas on:  
  • välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine; 
  • Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
  • rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmise korraldamine.

 • Tartu Rahvusvaheline Maja

  Tartu Rahvusvaheline Maja toetab teistest riikidest pärit inimesi, kes asuvad Tartusse elama ja inimesi, kes välismaalastega töötavad. Tartu Rahvusvaheline Maja pakub infot ja kompetentsi, aga toimib ka kogukonnakeskusena, mis võimaldab välismaalt tulijal võimalust sõbralikus keskkonnas infot ja nõu saada, leida uusi kontakte, avastada Tartut ja Lõuna-Eestit või õppida eesti keelt. Koolitatakse ka uussisserändajatega töötavaid praktikuid. 

 • Sotsiaalkindlustusamet

  Sotsiaalkindlustusamet on Sotsiaalministeeriumi alluvuses töötav riigiamet, mille ülesandeks on korraldada riiklike sotsiaaltoetuste ja  -teenuste osutamist. Muuhulgas koordineeritakse toetusi ning teenuseid rahvusvahelise kaitse ja inimkaubanduse valdkonnas. 

 • Work in Estonia

  Work in Estonia töötab selle nimel, et Eesti oleks välistalentidele atraktiivne elamise ja töötamise sihtriik ning et Eesti ettevõtete jaoks oleks välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine võimalikult sujuv.

 • Tartu Ülikool

  Tartu Ülikool on ainus klassikaline universitas-tüüpi ülikool Eestis, kus teadustööd tehakse humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.
  • Ligikaudu 13 000 üliõpilast, 1000 välisüliõpilast ja 1300 doktoranti.
  • Rändealase õppe- ja teadustöö läbiviimine;

 • ÜRO Pagulasamet

  ÜRO Pagulasamet (UNHCR) on kohustatud ÜRO Peaassamblee poolt juhtima ja koordineerima üleilmselt rahvusvahelisi tegevusi pagulaste kaitsmisel ja probleemide lahendamisel. UNHCR-i peamine eesmärk on pagulaste inimõiguste ja heaolu kaitse, samuti pagulaste probleemidele püsivate lahenduste otsimine koostöös valitsustega ning järelevalve teostamine pagulaste valdkonnas rahvusvaheliste standardide rakendamisel. UNHCR-i järelevalvekohustus on ette nähtud Genfi konventsiooni artiklis 35 ning EL menetlusdirektiivi (2013/32/EU ) artiklis 29, mis annavad UNHCR-le õiguse esitada seisukohti ja saada informatsiooni rahvusvahelise kaitse taotlejaid ning pagulasi käsitlevates küsimustes.

 • Tallinna Ülikool

  Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Tallinna Ülikoolis õpib üle 7500 üliõpilase ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast.
  • viib läbi õppe-, teadus- ja arendustööd rände- ja lõimumise valdkondades;

 • Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut

  • õpetab EL migratsiooni ja varjupaiga õigust, inimõigusi;
  • teostab erinevaid rändevaldkonnaga seotud uurimis- ja praktilisi projekte;
  • teadusartiklite avaldamine;

 • Sotsiaalministeerium

  Kujundab ning viib Eestis ellu järgnevaid poliitikaid:
  • sotsiaalvaldkonna rahvusvahelise kaitse poliitika kujundamine, sh teenuste kujundamine;
  • teenuste loomine inimkaubanduse ohvritele;
  • töövaldkonda puudutav rändetemaatika ja vajalikud teenused;

 • Siseministeerium

  Kujundab ning viib rände ja kodakondsuse valdkonnas Eestis ellu järgnevaid poliitikaid:
  • ajutise viibimise ning Eestisse elama asumise poliitika;
  • kodakondsuspoliitika; - kohanemisvaldkonna poliitika;
  • varjupaigapoliitika;
  • ebaseadusliku rände poliitika;

 • Sisekaitseakadeemia

  Sisekaitseakadeemiast on kujunenud siseturvalisuse valdkonna hariduskeksus, kuhu on teretulnud nii äsja keskkooli lõpetanu kui ka juba töökogemusega õppija ning valdkonna teadlane. Akadeemia õppe- ning teadus- ja arendustöö toimub neljas kolledžis ja sisejulgeoleku instituudis. Erialaspetsialiste valmistavad ette pääste-, finants-, justiits-, ning politsei- ja piirivalvekolledž, magistritasemel haridust pakub sisejulgeoleku instituut. Kokku õpib akadeemias igal aastal ligi 900 õppurit, peale selle osaleb täienduskoolitustel ligi 10 000 inimest. Akadeemia koondab sisejulgeoleku parimate spetsialistide teadmust ja kogemust juba 25 aastat. Meie 220 töötajast on õppejõude umbes 80. Lisaks neile annab oma panuse õppetöösse üle 200 külalisõppejõu, kellest suurem osa töötab igapäevaselt mõnes sisejulgeolekuasutuses. Akadeemia lõpetajatele on peamised tööandjad Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Maksu- ja Tolliamet ja Vanglateenistus. Praeguseks on ametnikke koolitatud järjepidevalt 23 aastat ja vilistlasi on kokku üle 10 000.

 • Riigikontroll

  Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.
  • viib läbi rändealaseid auditeid ja ülevaateid, hindamaks, kas avaliku sektori vahendeid on kasutatud tulemuslikult ning õiguspäraselt.

 • Riigikogu

 • Riigikantselei

  Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.
  • toetab valitsuse töö planeerimist, koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist
  • valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi
  • tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse
  • koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist ning nõustab ja toetab peaministrit Euroopa Liidu asjades
  • korraldab valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ning Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust
  • nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes, korraldab valitsuse julgeolekukomisjoni tööd ja koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist
  • nõustab ja toetab peaministrit Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel
  • korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist, valikut ja arendamist
  • korraldab riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid
  • Riigikantselei (valitsuse) kommunikatsioonibüroo koordineerib rändekriisialast kommunikatsiooni.

 • Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindus Eestis

  • humaanse ja organiseeritud migratsiooni edendamine;
  • migratsiooni-küsimustes rahvusvahelist koostööd suurendamine;
  • migratsiooni-probleemidele praktiliste lahenduste leidmine ning abi pakkumine abi vajavatele migrantidele.
  • Tegelemine rändevaldkonna erinevate küsimustega (nt tööränne, kohanemine, integratsioon, ühiskonna suhtumine, ametkondade võimekus, sundränne, tagasipöördumine, inimkaubandus jne)

 • Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus SA

  RKK eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.
  • Ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimuste arutamine.

 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis MTÜ

  Oma jõud ühendades moodustavad viis Põhjamaad 26 miljoni elanikuga tugeva piirkonna, mis pakatab põnevaist kultuuridest, müstilisest loodusest ja mitmekesistest ärivõimalustest. Põhjamaad troonivad konkurentsivõime, elukvaliteedi ja võrdsuse edetabeleis. Üheskoos on Põhjamaad arendanud heaolumudeli, mis on aidanud neil tõusta üheks tugevaimaks majanduseks maailmas.  

 • Politsei- ja Piirivalveamet

  PPA ülesanded, õigused ning kohustused on paika pandud politsei ja piirivalve seaduse ja asutuse põhimäärusega.  Organisatsiooni peamised ülesanded seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

 • PRAXIS /mõttekoda

  Sotsiaal-majanduslike rakendusuuringute keskus Praxise põhieesmärk on aidata kaasa ühiskonnaelu oluliste probleemide lahendamisele. Tegevused:
  • tõenduspõhiseid analüüsitööd
  • tulevikuvisioonide loomine
  • poliitikameetmete ellurakendamise regulaarsed monitooringud
  • uurimistöö suunatus praktilistele lahendustele ja võimalikult mõõdetavatele tulemustele

 • Mondo MTÜ

  MTÜ Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsioon. MTÜ Mondo peamised tegevussuunad on:
  • arengukoostöö kohalike partneritega sihtriikides;
  • maailmaharidustegevused Eesti avalikkusele;
  • humanitaarabi andmine ja ülesehitustöö.

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Ministeeriumi peamised strateegilised eesmärgid on ettevõtlikkust ja innovatsiooni soosiv riik, efektiivne ja turvaline transpordisüsteem, järjest arenev infoühiskond ning keskkonnasõbralik ja põhjendatud hinnaga energiavarustus.
  • arendab Eesti ettevõtluskeskkonda mh läbi kvalifitseeritud tööjõu ning ettevõtlusrände;
  • viib ellu ja teostab seiret „Work in Estonia – välisspetsialistide Eestisse kaasamise tegevuskava
  • prognoosib igal aastastel tööjõu-turu vajadusi ja pakkumist, mis on oluliseks sisendiks rändepoliitika kujundamisel;

 • Living for Tomorrow MTÜ

  MTÜ Living for Tomorrow (reg. 80107048) loodi 1999 aasta 17.augustil. Ühing asutati inimeste poolt, kes otsisid võimalusi muuta seksuaalkasvatusalane haridus ja inimkaubanduse ennetamine läbi sugupooli käsitleva aktiivõppe arusaadavaks, huvitavaks ja vastuvõetavaks. Eesmärgid:
  • teadvustada ja teavitada ühiskonnas eksisteerivaid sugupooltevahelisi suhteid, suhtlemist ja probleeme sotsiaalsest, kultuurilisest ja tervishoiu vaatenurgast;
  • aidata kaasa HIV/AIDS-i ja teiste STLI (sugulisel teel levivate infektsioonide) ennetamisele;
  • inimkaubitsemise ennetamine ja ohvrite abistamine;
  • süvendada erinevate rahvusgruppide teineteisemõistmist ja integreerumist Eesti ühiskonda.
  Meie tegevusvaldkonnad:
   • seksuaalkasvatusalased interaktiivsed koolitusseminarid noortele ja täiskasvanutele;
   • HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate infektsioonide ennetustöö;
   • inimkaubitsemise ennetamise Nõustamisteenuse pakkumine, koolituste läbiviimine spetsialistidele ja ennetustöö elanikkonna hulgas;
   • noorte omaalgatuste toetamine ja juhendamine;
   • uuringute teostamine (küsimustike ja pilootprojektide läbiviimine).

 • Justiitsministeerium

  Justiitsministeeriumi peamine ülesanne on kavandada ja viia ellu riigi õigus- ja kriminaalpoliitikat, mis aitaksid tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla.
  • Kriminaalpoliitika prioriteetsed teemad on alaealiste kuritegevuse ja korduvkuritegevuse ennetamine, aga ka korruptsiooni, inimkaubanduse, perevägivalla ja alaealiste vastu suunatud kuritegude ennetamine ning karistuspoliitika küsimused.
     

 • Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ

  Keskuse koolitus- ja arendustegevus toimub järgmistes valdkondades:
  • tööotsingukoolitus, sotsiaalseid- ja toimetulekuoskusi arendav koolitus;
  • tugiisikuteenused ja tugiisikute koolitus ning supervisioon;
  • kodanikukoolitus nii Eestis kui ka välismaal;
  • ametiühingukoolitus;
  • Euroopa ühiskondliku elu tutvustamine poliitika, õiguse, majanduse ja kultuuri vallas;
  • laste ja noorte huviharidus;
  • kirjastustegevus.

 • Integratsiooni Sihtasutus

  Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri. Alates 2018. pakub INSA tasuta keelekursusi lisaks tasemetele A2-B2 ka tasemetel A1 ja C1 mahus 120 akadeemilist kontakttundi keeletaseme kohta. Lisaks saab A1 tasemel eesti keelt õppida ka kohanemisprogrammi raames.Keelemajad, keeleklubid, keelekohvikud ja keelesemud. INSA pakub muu hulgas mitteformaalseid keeleõppevõimalusi keelekohvikute ning eesti keele ja kultuuri klubide näol. Kui keelekohvikusse on teretulnud inimesed mistahes keeletasemel, siis klubid on mõeldud vähemalt B1 taset omavatele inimestele, kes soovivad keelt senisest aktiivsemalt praktiseerida.  

 • Inimõiguste Instituut MTÜ

  Inimõiguste Instituut on Eesti esimene ja vanim sõltumatu organisatsioon, mis tegeleb süstemaatiliselt inimõiguste kaitsmisega. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri. Inimõiguste Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõigusi käsitlevat teavet, suurendada ühiskonna teadlikkust selles valdkonnas ning teha ettepanekuid selle kohta, kuidas inimõigusi nii Eestis kui ka mujal maailmas paremini kaitsta. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja aruandeid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes. Tegevusvaldkonnad:

 • Haridus- ja Teadusministeerium

  Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime. Ministeeriumi valitsemisalas on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ning täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

 • Estonian Business School

  1988. aastal asutatud Tallinnas ja Helsingis tegutsev Estonian Business School on vanim äriharidust pakkuv hariduskontsern Baltimaades. 1500 tudengiga kooli eesmärgiks on anda akadeemilisi teadmisi bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel aktiivsetele ja ettevõtlikele inimestele ning edendada nende oskusi teadmiste edukaks rakendamiseks.  
  • tippspetsialistide ja talentide rahvusvaheline mobiilsus;
  • riigi- ja erasektori koostöö migratsioonipoliitika kujundamisel Euroopa Liidus ja USA-s (sh investorviisad ja start-up viisa küsimus);
  • tegelenud lõimumise ning sundrände küsimustega (rahvusvaheliselt — õigusabi ja protseduuriline protsess);
  • süviti uurinud talentide rände rolli Silicon Valleys, sh mõju kohalikele kogukondadele, ettevõtlusele ja regionaalarengule;

 • Eesti Punane Rist MTÜ

  Eesti Punane Rist  on 1919. aastal asutatud tervishoiuorganisatsioon, Rahvusvahelise Punase Risti Eesti haruorganisatsioon
  • Kolmandate riikide kodanike sunniviisiliste tagasisaatmiste sõltumatu vaatlemine
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate ettevalmistamine rahvusvahelise humanitaarõiguse valdkonnas;
  • hädaolukorra lahendamise plaan seoses massilise põgenike sisserändega (EPR vabatahtlikud kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani).

 • Eesti Pagulasabi MTÜ

  Eesti Pagulasabi on tunnustatud ja sõltumatu kompetentsikeskus sundrände ja integratsiooni alal ning pagulastele vahetu abi pakkuja siin ja väljaspool.
  • huvikaitse rahvusvahelise kaitse valdkonnas;
  • rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud tugiteenused (vabatahtlik tugiisikuteenus);
  • teadlikkuse tõstmine sundrändest ja pagulastest;
  • humanitaarabi pakkumine väljaspool Eestit;

 • Eesti Linnade ja Valdade Liit

  Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 76 omavalitsust ning nendes elab 99% rahvastikust (Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2019). Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.
  • ELL liikmete ühiste huvide kaitse ja informatsiooni vahendamine rände teemal

 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, tegutsedes tänaseks juba 93 aastat. Kojal on üle 3200 liikme, kellest enamus on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.
  • Eesti majanduse ja ettevõtluse hea käekäigu eest seismine sh läbi rände ja migratsioonipoliitikas kaasarääkimise;
  • Peamised teemad: töö-, õpi- ja ettevõtlusränne;

 • Eesti Inimõiguste Keskus SA

  Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja. EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Keskuse fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused.  

 • Haridus- ja Noorteamet (Harno)

  Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamiseks tegevusalaks on haridus- ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. SA Archimedes oli eelnevalt Eesti ja Euroopa Liidu haridus-, teadus- ning noorteprogramme vahendav struktuur ning kõrg- ja kutsehariduse akrediteerimise ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldaja. Lisaks oli SA Archimedes Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste ning noortevaldkonna konkurentsivõime tugevdamist. Archimedese peamiseks ülesandeks oli rahvusvahelise koostöö edendamine kolmes põhivaldkonnas:
  • haridus,
  • teadus- ja arendustegevus,
  • noorte kodanikuharidus,
  • õpiränne.

 • Balti Uuringute Instituut MTÜ

  Balti Uuringute Instituut (IBS) on 1996. aastal asutatud iseseisev ja mittetulunduslik mõttekoda. Instituudi peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma tegevustega püüab IBS panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest. Balti Uuringute Instituudi peamiseks motoks on ühendada teooria praktikaga, mida edendab oma ala ekspertidest koosnev meeskond läbi kolme peamise tegevussuuna:
   • teadus, tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika, tööstuspoliitika, majandus- ja regionaalareng;
   • sotsiaalne ühtekuuluvus, eelkõige tööturu, rände, lõimumise ja põhiõiguste valdkonnas;
   • Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvad uurimisteemad, analüüsid, mõjude hindamised.

Euroopa-ülene võrgustik koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide ja Norra riiklikest kontaktpunktidest. Rohkem infot EMN keskselt veebilehelt.