Uuringud

 • Kolmandate riikide kodanike juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitikad ja praktikad

 • Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine — ülevaade ELi praktikatest

 • Inimkaubanduse ohvrite tuvastamine rahvusvahelise kaitse ja tagasipöördumise menetluses

 • Varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks mõeldud majutusasutuste korraldus erinevates liikmesriikides

 • Head praktikad ebaseaduslikult riigis viibivate migrantide tagasipöördumises ja reintegratsioonis: liikmesriikide sissesõidukeelupoliitikad ja tagasivõtulepingute kasutamine liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel

 • Saatjata alaealisi puudutavad poliitikad, praktikad ja andmed EL liikmesriikides ja Norras

 • Kinnipidamise ja kinnipidamise alternatiivide kasutamine immigratsioonipoliitikate kontekstis

 • Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis

 • Isiku tuvastamine rahvusvahelise kaitse korral: raskused ja tavad

 • Kolmandate riikide kodanike ELi-sisene liikuvus

 • Välistudengite ränne

 • Perekonna taasühinemise õiguse kuritarvitamine: fiktiivabielud ja põlvnemise kohta valeandmete esitamine Euroopa Liidus ja Eestis