Uuringud

  • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

  • Väljakutsed ja tavad kolmandate riikide kodanikest isikute tuvastamisel rändetoimingutes

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis