Uuringud

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

  • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

  • Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile

  • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

  • Väljakutsed ja tavad kolmandate riikide kodanikest isikute tuvastamisel rändetoimingutes

  • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava