Uuringud

 • Rahvusvahelise kaitse taotlejate muutuv sisseränne aastatel 2014-2016: liikmesriikide reaktsioonid rändekriisile

 • Tagasipöördumise tõhusus Euroopa Liidu liikmesriikides

 • Väljakutsed ja tavad kolmandate riikide kodanikest isikute tuvastamisel rändetoimingutes

 • Kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik töötamine Euroopa Liidus

 • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

 • Ümberasustamise ja humanitaarabi programmid Euroopas – mis toimib?

 • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

 • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

 • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

 • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele ELis

 • Uuring migrantide smugeldamisest: iseloomulikud tunnused, meetmed ja koostöö kolmandate riikidega

 • Kolmandate riikide kodanike vastu võtmine ettevõtlusega tegelemise põhjustel