Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt tegutseb järgmisest aastast Sisekaitseakadeemias

19.10.2019

Siseministeeriumi haldusalasse kuuluva Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunkt Eestis alustab vastavalt siseministri käskkirjale alates 1. jaanuarist 2020 tööd Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis. Praegu tegutseb kontaktpunkt Tallinna Ülikooli juures.

„Enamikes liikmesriikides asub rändevõrgustiku riiklik kontaktpunkt siseministeeriumi või justiitsministeeriumi haldusalas. Rändevõrgustiku kaudu läbiviidavad uuringud ning analüüsid on järjest rohkem käsitlenud siseturvalisuse ja -julgeolekuga seotud teemasid. Selline tundlik info- andmevahetus toimib tulemuslikumalt siseturvalisuse haldusala siseselt. Lisaks toetab kontaktpunkti määramine Sisekaitseakadeemiasse eesmärki tõsta siseministeeriumi haldusala siseselt rände- ja varjupaigaalast oskusteavet, ekspertiisi ning akadeemilist kvaliteeti nii õppe-, teadus- kui ka arendustöös,“ selgitab siseminister Mart Helme.

Alates 2015. aasta 1. juunist on kontaktpunkti ülesandeid täitnud Tallinna Ülikool. Nüüd toimuvad Tallinna Ülikooliga töökohtumised, et tagada kontaktpunkti sujuv üleminek ja senise töö jätkamine.

Euroopa rändevõrgustik on 2003. aastal Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja selle poolt koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunktidest ja kohalikest rände- ja varjupaiga valdkonna organisatsioonidest, millega kontaktpunktid koostööd teevad. Võrgustiku peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega.

Siseministeeriumi pressiteade