EMN inform: Saatjaga alaealiste ärakuulamisõigus rahvusvahelise kaitse menetluses

21.04.2023

Euroopa Liidus esitati 2021. aastal alaealiste nimel pea 190 000 rahvusvahelise kaitse taotlust, millest vaid 10% esitati saatjata alaealiste poolt. Vanemate või täisealise saatjaga riiki saabunud lapse taotluse menetlemine võib aga võimaliku huvide konflikti tõttu keeruliseks osutuda. Näiteks ei pruugi mõnel juhul laps soovida täiskasvanu juuresolekul kõigest rääkida või vastupidi, vanemad ei soovi lapsega kaitse taotlemise asjaolusid jagada.

 

Inform annab ülevaate, kuidas korraldavad 25 Euroopa Liidu liikmesriiki ja Norra saatjaga alaealiste rahvusvahelise kaitse menetlust ning kuidas tagatakse laste huvide kaitse menetluses tähtsust omavate asjaolude väljaselgitamisel.  Käsitletakse nii laste menetlusse kaasamist puudutavaid regulatsioone kui praktikaid (näiteks eriväljaõppega menetlejate kaasamine, intervjueerimine lapsesõbralikus keskkonnas) ning lahendusi olukordadeks, kus lapse ja tema vanemate või saatja vahel võib esineda huvide konflikt (sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialisti kaasamine). Täpsemalt saab lugeda siit.