Uus EMN-OECD inform talendipartnerlustest oskuste arendamise ja mobiilsuse eesmärgil

03.03.2022

Kuidas saaksid liikmesriigid paremini toime tulla töötajate üha kasvava mobiilsuse kui ka vajalike oskuste puudustega Euroopa Liidus? Uus Euroopa Rändevõrgustiku ja OECD koostöös valminud inform vaatlebki nii EL riikide, OECD riikide kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide kogemusi talendipartnerluste loomisel. 

2020. aastal rõhutati uues rände- ja varjupaigapaktis vajadust luua uusi seaduslikke teekondi, mis toetaksid nii töörännet, oskuste kokkuviimist kui ka tööjõupuuduse probleemi lahendamist.[1] Sellega seonduvalt ning samaaegselt pidades silmas seniolematuid demograafilisi muutusi, tehnoloogia arengut ja töötajate kasvavat mobiilsust, peetakse kolmandate riikidega sõlmitavaid talendipartnerlusi üheks lahenduseks. Käesolev EMN ja OECD koostöös valminud inform vaatleb talendipartnerluste loomise kogemusi nii Euroopa Liidus kui globaalselt.

Talendipartnerlused (Skills Mobility Partnerships (SMP)) erinevad oma vormilt, kuid peamiseks eesmärgiks on toetada nii lähte- kui ka sihtriikides inimkapitali ja oskuste arendamist ja tööturuvajaduste adresseerimist. Lisaks soovitakse soodustada mobiilsust ja vältida „ajude kadu“. Taoliste partnerluste puhul on tavapäraselt viis komponenti:

  1. ametlik partnerriikide vaheline koostöö,
  2. mitme sidusrühma kaasamine,
  3. koolitused või oskuste arendamine,
  4. oskuste tunnustamine
  5. ning ränne/mobiilsus.

Talendipartnerlused on hetkel kasutusel üheksas liikmesriigis (AT, BE, BG, FR, DE, IE, LU, ES, NL), kuid sarnaseid programme ka teistes riikides (nt Leedu ja Sloveenia). Näiteks PALIM partnerlus Belgias toetab Marokost pärit IKT töötajate lühiajalist rännet Flaami regiooni, lahendamaks sealset tööjõupuudust. Läbi koolituste ja võrgustumise toetatakse sisserändajate tööalast konkurentsivõimet Marokos ja rahvusvahelisel tööturul. Belgial sarnased partnerlused Senegaliga (ettevõtluse valdkonnas) ja Tuneesiaga (kutsekoolituste valdkonnas).

Talendipartnerlusi peetakse väärtuslikuks poliitikameetmeks, mis toetavad oskuste arendamist ja töömobiilsust. Talendipartnerlused aitavad sihtriikidel vastata tööturuvajadustele ja parandada sisserändajate karjäärivõimalusi, toetades samal ajal sihtriikide arengut.

Loe täpsemalt uuest informist SIIT.

Viited: 

[1] Komisjoni teatis: Uus rände- ja varjupaigalepe, COM(2020) 609, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en.

[2] Informis kajastatud info põhineb järgnevate riikide sisendil: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poland, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.