Kõik üritused

EMN Eesti konverents: “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme”

Eesti

27. oktoobril kell 10.00-14.30 (Eesti aja järgi) toimub EMN Eesti konverents “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme“, mille fookuses on EL liikmesriikide kodakondsuspoliitika valikud. Lisaks antakse ülevaade viimase aasta rändetrendidest Eestis ja Euroopas. Konverents toimub Sisekaitseakadeemias (ruum A108, Kase 61, Tallinn) ning paralleelselt ka veebi vahendusel. Konverentsi originaalkeeles videosalvestist saad järele vaadata siin.

Viimase viie aasta jooksul on EL liikmesriigid teinud mitmeid muudatusi enda kodakondsuspoliitikas, mille tulemusel on kolmanda riigi kodanike juurdepääs kodakondsusele olenevalt liikmesriigist, kas lihtsustunud või rangemaks muutunud. Seekordse konverentsi esimeses pooles keskendutakse just EL liikmesriikide, sh Eesti kodakondsuspoliitika valikutele. Avasessioonis tutvustatakse Euroopa rändevõrgustiku hiljutise üleeuroopalise kodakondsuse teemalise uuringu tulemusi, misjärel räägivad enda riikide kodakondsuspoliitika valikutest Soome ja Iirimaa rändeeksperdid. Milline on aga Ühendkuningriigi kodanike ja ELi jaoks olukord peale Brexitit, annab ülevaate Eesti Välispoliitika Instituudi teadur. Teises sessioonis keskendutakse kodakondsuse viimaste aastate muudatustele ja tulevikule Eestis nii teadlase, poliitikakujundaja kui ka praktiku vaatest.

Konverentsi teises pooles esitletakse vastvalminud iga-aastast rände- ja kodakondsuspoliitika raportit, tuuakse välja huvitavamad statistilised ja poliitikatrendid nii Eestis kui ka mujal Euroopas ning antakse ülevaade uuest Euroopa rändepaktist.

Konverentsi töökeeled on inglise ja eesti keel.

 

Konverentsi videosalvestis

 

Esinejad

Veiko Kommusaar, Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantslerina juhib Veiko Kommusaar korrakaitse- ja kriminaalpoliitika, kodakondsus- ja rändepoliitika, piirivalvepoliitika ja sisejulgeolekupoliitika planeerimist ning elluviimist. Siseministeeriumis töötab Kommusaar alates 2007. aastast ning enne seda on ta töötanud politsei- ja piirivalveameti arendusosakonnas ning Lääne-Harju politseiosakonnas.

 

Marek Link, Sisekaitseakadeemia rektor

Marek Link on Sisekaitseakadeemia rektor olnud alates 2019. aastast. Viimased 14 aastat on ta töötanud siseturvalisuse alase hariduse ja väljaõppe valdkonnas Sisekaitseakadeemias. Tema töövaldkond on olnud lai: alustades innovaatiliste lahenduste leidmisest toetamaks õppimist ja koolitusvõimalusi ning lõpetades õppe kvaliteedijuhtimiseni. Marek on olnud algataja ja juht paljudele Euroopa projektidele, mille lõppeesmärk on õppekavade arendamine, e-õpe ja õppimine kaasaegse tehnoloogia toe abil. Viimased 7 aastat on ta aktiivselt osalenud erinevates sisejulgeoleku agentuurides ja võrgustikes nagu Frontex, DCAF, OSCE ja CEPOL.

 

Norma Rose, EMN (ICF), vanemkonsultant

Norma Rose on Euroopa Komisjoni Euroopa rändevõrgustiku (EMN) alla kuuluvas ICF’s töötanud alates 2017. aastast. ICF on EMN’ile pikaaegselt pakkunud strateegilist ning operatiivtuge ning organistasioonil on laialdased kogemused ELi varjupaiga- ja rändepoliitikat puudutavate uurimis- ja hindamisteenuste valdkonnas. Norma on Maastrichti Ülikoolis omandanud magistrikraadi Euroopa avaliku halduse erialal ning bakalaureusekraadi Euroopa õpingute erialal. Tema õpingute fookuses oli ELi varjupaiga- ja rändepoliitika ning tema lõputööd keskendusid Euroopa Liidu sisesele solidaarsusele, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi “teise põlvkonna” õigusaktidele ning kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu rändele ELi.

 

Tuukka Lampi, Soome Migratsiooniameti EMN Soome kontaktpunkt, vanemanalüütik

Tuukka Lampi on EMN Soome kontaktpunkti vanemanalüütik. Enne EMN-iga liitumist töötas ta vanemnõunikuna Soome Migratsiooniameti kodakondsuse osakonnas. Lisaks on Tuukka eelnevalt töötanud IOM-i projektiassistendina ning immigratsiooniametnikuna Soome suursaatkonnas New Delhis. Ta on Helsingi Ülikoolis omandanud magistrikraadi inglise filoloogia erialal ning Londoni Ülikooli Idamaade ja Aafrika uuringute koolis (School of Oriental and African Studies (SOAS) magistrikraadi migratsiooni, mobiilsust ja arengut käsitleval erialal.

 

Sarah Groarke, Majandus- ja Sotsiaaluuringute Instituut (EMN Iiri kontaktpunkt), analüütik

Sarah Groarke on analüütik EMN Iiri kontaktpunktis, mis kuulub Dublinis asuva Majandus- ja Sotsiaaluuringute Instituudi (ESRI) alla. Sarah on olnud kaasautor teadusuuringutes, mis puudutavad laste rännet, varjupaigaõigust, migrantide integratsiooni ja diskrimineerimist Iirimaal. Ta on omandanud tsiviilõiguse bakalaureusekraadi Corki Ülikoolis ning magistrikraadi inimõiguste ja demokratiseerumise erialal EIUC keskuses Veneetsias.

 

Piret Kuusik, Eesti Välispoliitika Instituut, nooremteadur

Piret Kuusik ühines Eesti Välispoliitika Instituudiga Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses märtsis 2018. Tema uurimisvaldkondadeks on Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitika, Brexit, Saksa-Prantsuse koostöö ning Põhjala-Balti regiooni roll Euroopas ja maailmas.

 

Mari-Liis Jakobson, TLÜ poliitikasotsioloogia dotsent

Mari-Liis Jakobson on Yale’i Ülikooli MacMillani keskuse külalisteadlane ja Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent. Tema uurimisvaldkondadeks on riikidevaheline ränne, riikidevaheline poliitika ja populism.

 

Ruth Annus, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja

Ruth Annus on omandanud Tartu Ülikoolis magister iuris kraadi 2007. aastal ja on spetsialiseerunud haldusmenetlusele. Siseministeeriumis on Ruth töötanud alates 2000. aastast, juhtides alates 2002. aastat kodakondsus-, migratsiooni- ja identiteedihalduspoliitika kujundamist. Ruth on 2014. aasta lõpus alustatud maailmas omal ajal ainulaadse Eesti e-residentsuse programmi kaasasutaja ja panustab rahvusvahelisel tasandil aktiivselt tulevikku vaatava identiteedipoliitika ja digitaalse isikutuvastuse poliitika kujundamisse. Samuti õpetab ta Tallinna Ülikoolis rahvusvahelise ja Euroopa Liidu migratsiooniõigust.

 

Erkki Koort, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja

Sisejulgeolekuekspert Erkki Koort on Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja ning endine Siseministeeriumi asekantsler. Julgeoleku valdkonnas on ta töötanud üle 25 aasta, millest 10 aastat Kaitsepolitseis ning 11 aasta Siseministeeriumis. Erkki on tegelenud nii Schengeni laienemise, kui USA viisavabaduse saavutamisega ning juhtinud riigi poolt tuvastatud m-ID väljatöötamist.

 

Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja

Irene Käosaar on Integratsiooni Sihtasutuse juhataja olnud aastast 2017. Varasemalt on ta töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumis üldhariduse ja vähemuste hariduse osakonna juhatajana. Ta on samuti mitmete lõimumisega seotud juhtgruppide liige.

 

Ave Lauren, Estonian Business Schooli vanemteadur

Ave Lauren on vanemteadur Estonian Business School’is ning tema uurimisvaldkondadeks on tööränne, globaalsed linnad ja innovatsioonikeskused. Ave on Cambridge’i ülikoolis omandanud doktorikraadi geograafia erialal, kus ta oma teadustöö raames uuris kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu rännet Silicon Valley’sse ja Bay Area’sse, analüüsides korporatsioonide rolli liikuvuse ja rändevoogude kujundamises ja seda, kuidas see omakorda mõjutab poliitikate väljatöötamist ning migrantide kogukondi. Enne EBS’iga liitumist oli Ave Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti riiklik koordinaator ja stipendiaat Ameerika Ühendriikide Kongeressi raamatukogu John W. Kluge keskuse stipendiumiprogrammis, mille raames uuris ta kõrgelt kvalifitseeritud võõrtööjõudu puudutavate USA poliitikate arengut viimaste kümnendite jooksul.