Kõik üritused

EMN Eesti konverents “Innovatsioon rändes – otsides uuenduslikke lahendusi”

Eesti

Kuidas saavad riigid muutuvate rändetrendidega maailmas rännet paremini hallata, kui neil tuleb säilitada tasakaal tööturuvajaduste ning riigi pikaajaliste eesmärkide nagu sotsiaalne sidusus ja turvalisus, aga ka humanitaarsete kaalutluste vahel? Selleks tuleb pöörata pilk innovaatiliste lahenduste poole. Kuigi innovatsiooni rände– ja varjupaigavaldkonnas saab vaadelda erinevatest aspektidest, keskendub Euroopa rändevõrgusiku Eesti kontaktpunkti konverents uuenduslikele rändeteedele ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele, mille abil saab rändeprotsesse paremini hallata. 

27. jaanuaril 2022. a toimuva konverentsi esimene sessioon analüüsib rändevaldkonna uuenduslikke poliitikaid, seades fookusesse talendipartnerlused ja uuenduslikud rändekanalid, millest võiksid võita nii päritoluriigid, sihtriigid kui ka sisserändajad ise. Talendipartnerlustega soovitakse luua raamistik Euroopa Liidu riikide tööturuvajaduste ning  kolmanda riigi kodanike oskuste paremaks kokku viimiseks samal ajal kolmandaid riike rändeküsimustesse kaasates. Vaatluse alla võetakse aga ka teisigi töötamisega seonduvaid uuenduslikke lahendusi, nagu näiteks Eesti diginomaadi viisa.  

Lisaks uuenduslikule poliitikale on viimastel aastatel rändehalduses märkimisväärselt kasvanud ka uute tehnoloogiate kasutamine. Ülemaailmne Covid-19 pandeemia kiirendas rände- ja varjupaigavaldkonnas digitaalsete muudatuste kasutuselevõttu veelgi. Konverentsi teine sessioon  keskendubki tehisintellekti ja digilahenduste kasutamise võimalustele ning uutele praktikatele rändehalduses.  

EMN Eesti konverentsil on võimalik osaleda nii Sisekaitseakadeemias kohapeal kui ka veebis Worksup keskkonna vahendusel. Konverentsipäeva eesmärk on kokku tuua poliitikakujundajad, ELi institutsioonide/asutuste esindajad, praktikud, teadlased ja eksperdid liikmesriikidest ja mujalt ning jagada rände innovaatiliste lahenduste osas silmapaistvaid näiteid ja riikide kogemusi. 

Konverents toimub  eesti ja inglise keeles.

Konverentsi videosalvestis

Esinejad

Adolfo Sommarribas omab õigusteaduste magistrikraadi Michigani Ülikoolist. Ta töötab alates 2011. aastast Euroopa Rändevõrgustiku Luxemburgi riiklikus kontaktpunktis (EMN Luxemburg) rände vanemeksperdina. Ta on ka nii EMNi kodakondsusetuse platvormi koordinaator, kui kiireloomuliste ad hoc päringute töörühma juht. Tema peamised töö- ja uurimisvaldkonnad on seaduslik ränne, isiku- ja dokumendipettused, kodakondsusetus, digitaliseerimine ning inimkaubandus. Ta on Luksemburgi Ülikooli nõukogu liige. 

 

Andrei Liimets on kodanikuaktivist, kes töötab eri vabaühendustes teemadega nagu kommunikatsioon, kodanikuosalus, heategevus ja vähemate võimalustega noorte kaasamine. Olles omandanud haridust mitmel erialal filosoofiast ajalooni ja majandusest rahvusvaheliste suheteni, kirjutab regulaarselt meedias vabakutselise kultuurikriitikuna.

 

 

Ave Poom on eu-LISA vanem poliitikaametnik, kes on töötanud eu-LISAs alates 2013. aastast ning olnud agentuuri Tallinna peakorteri arengu juures alates selle asutamisest. Tema vastutusalad on  poliitikaküsimuste, sidusrühmade suhete ja koostöö paljude partnerorganisatsioonidega, nagu ELi institutsioonid, justiits- ja siseasjade ametid, riiklikud haldusasutused ning rahvusvahelised organisatsioonid. Enne eu-LISAsse tööle asumist töötas Ave Poom Euroopa Komisjonis (Siseasjade peadirektoraadis), EL Nõukogu peasekretariaadi (politsei- ja tollikoostöö üksuses) ning Eesti siseministeeriumis (Euroopa asjade osakonnas).

 

Claudia Antonelli on Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade peadirektoraadi seaduslike rändeteede ja integratsiooni üksuse poliitikaametnik. Seetõttu on ta keskendunud seadusliku rände välismõõtmele. Ta on lähetatud Itaalia välisministeeriumist, kus ta tegeles peamiselt justiits- ja siseasjade välismõõtmega seotud küsimustega. Claudia Antonellil on rahvusvaheliste suhete bakalaureuse- ja magistrikraad Bologna Ülikoolist. 

 

 

Darek Saunders on Frontexi Piirijulgeoleku vaatluskeskuse juht ning vanemteadur Frontexi uurimis- ja innovatsiooniüksuses. Tema vastutusala on tehnoloogia prognoos, tehnoloogia ja ülduuringute ning Frontexi poolt ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammile (Horisont) antava toetuse koordineerimine. Ta liitus uurimis– ja innovatsiooniüksusega 2018. aastal, pärast peaaegu 8-aastast töötamist Frontexi riskianalüüsi üksuses. Varem teenis Darek ÜRO julgeoleku- ja ohutusteenistuses New Yorgis ning NATO liitlasvägede operatsioonide peakorteris Belgias. Ta on lõpetanud Varssavi Sõjalise Tehnoloogiaakadeemia ja teenis Poola armees komandörina nii operatiiv- kui ka strateegilisel tasandil. 

 

Gladys Roy Chicharro töötab Hispaania kaasamis, sotsiaalkindlustus- ja rändeministeeriumi rändevaldkonna riigisekretariaadis õigusküsimuste talituse juhina. Muuhulgas vastutab ta seadusliku rände rahvusvaheliste projektide eest, mida Hispaania valitsus edendab ja viib ellu, sealhulgas nende projektide eest, mis on osa Euroopa Liidu tasandil Loode-Aafrika jaoks käivitatavast rändealasest algatusest Team Europe. Lisaks osales ta seoses talendipartnerlustega 2021. aasta juunis Hispaania, Belgia ja Saksamaa poolt Euroopa Komisjonile esitatud mitteametliku dokumendi koostamisel. 

 

Ivan Dvoilenko on Ukraina Riikliku Migratsiooniteenistuse asejuht ja Digitaalse ümberkujundamise juht. Migratsiooniteenistuses töötatud aja jooksul on ta vastutanud Ukraina kodanike biomeetriliste reisidokumentide, ID-kaartide ja e-passide ning välismaalastele dokumentide väljastamise eest, samuti riiklike biomeetriliste süsteemide, küberturvalisuse ja riiklike andmevahetussüsteemide arendamise eest. Tema haridusalane taust on telekommunikatsiooni, avaliku halduse ja õiguse valdkonnas. 

 

Jānis Reiniks on omandanud bakalaureusekraadi filosoofias ning on töötanud nii erasektoris kui ka avalikus halduses süsteemianalüütiku, konsultandi ja projektijuhina. Tema töökogemus hõlmab arhiivilahenduste väljatöötamist, viisainfosüsteemi arendust ja hooldust, äri- ja süsteemide analüüsi, dokumentatsiooni ja kasutajatuge. Vabal ajal vaatab ta dokumentaalfilme kuritegevusest ja  maailmasõdadest, kuid suurema osa ajast pühendab ta kinnisvara renoveerimisele. 

 

 

Magnus Ovilius on Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade peadirektoraadis Euroopa rändevõrgustiku juht. Varasemalt on ta olnud Komisjonis erinevatel juhtivatel ametikohtadel, mh ELi agentuuride ja võrgustike koordineerimise (FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA and EASO) juht ja tagasisaatmispoliitika sektori juht, kus ta koordineeris Euroopa Komisjoni tagasisaatmispoliitika kujundamist ning ebaseadusliku rände valdkonnas tagasisaatmise juhtimist Euroopa Liidus.  Ta on omandanud õigusteaduste magistrikraadi Lundi Ülikoolist Rootsis. 

 

Mante Makauskaite on Leedus asuva Balti-Aafrika uurimis- ja konsultatsioonikeskuse AfriKo kaasasutaja ja tegevdirektor. Tema akadeemiline taust ühendab politoloogia ja Aafrika uuringud, samas varieeruvad tema ametialased huvid digitaalmajanduse arendamisest EL-Aafrika suheteni. Mante alustas oma karjääri avalikus sektoris noorte spetsialistide programmi “Create for Lithuania” raames, seejärel liitus Norra-Leedu tehnoloogia konsultatsioonifirmaga, mis on spetsialiseerunud IKT valdkonna avalike teenuste reformidele Aafrikas. Alates 2018. aastast panustab ta kogu oma energia AfriKo arendamisele. Mantė on olnud osa Digital Explorer programmi juhtmeeskonnast idee sünnist kuni projekti lõpuni. Digital Explorer programmi on EL rahastatud IKT talentide arendamise ja meelitamise programm Leedu ja Nigeeria vahel. 

 

Maren Krimmer on Eesti e-Residentsuse programmi ärianalüütik. Ta on õppinud õigusteadust Prantsusmaal, Saksamaal ja Eestis ning omandas doktorikraadi rahvusvahelise õiguse alal Tartu Ülikoolist. Ta on tõeline maailmakodanik ja omab üle 10-aastast kogemust õigusvaldkonnas nii era- kui avalikus sektoris ning tunneb suurt huvi digitaliseerimise ja rahvusvahelise maksustamise vastu. Oma ametialase tegevuse kõrval töötab Maren rahvusvahelise valimisvaatlejana OSCE Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroos. 

 

Veronika Vasileval on enam kui kümne aastane kogemus EL tasandi rändevaldkonna uuringute juhtimisel ja väljatöötamisel. Tal on pikaajaline teadlase ning hindaja kogemus Euroopa Liidu poliitikate, rahastusprogrammide ja agentuuride töös, mis puudutab rände, sealhulgas seadusliku rände, integratsiooni, varjupaiga, viisapoliitika ja ELi välispiiride haldamise valdkonda. Euroopa rändevõrgustiku teenusepakkuja meeskonna liikmena on Veronika juhtinud ja kaasa aidanud arvukate EMN-i uuringute, iga-aastaste poliitikaaruannetele ja muude rändevaldkonna aruannete avaldamisele.